معماری و ساخت

معماری به سبک مدرن و تکنولوژی روز دنیا
معماری و ساخت
چکیده خدمات

تهیه نقشه ساختمان با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای روز دنیا از جمله Autocad   و Land

جزئیات
مشاوره ساختمانیتعریف مشکلات کنونی ساختمان
تخمین هزینهتخمین هزینه کل بر اساس پیشبینی ها
مدیریت ریسکتخمین ریسک های ممکن
برنامه ریزیبرنامه ریزی حالت های آینده ساختمان
کنتراتمطالعه شرایط
سوالات عمومی

برای این کار باید پروانه ساخت صادر شده توسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری تغییر کند. در صورتی که مجوز ساخت تعداد طبقات بیشتر وجو داشته باشد پروانه اصلاح می گردد.

بله مشتریان گرامی می توانند در تمام مدت زمان ساخت از محل کار بازدید به عمل بیاورند.

برای انجام امور اداری و اخذ پروانه ساخت و پایان کار به سند اصلی ملک و مدارک هویتی مالک / مالکین نیاز است.

پروژه های ویژه