حریم خصوصی

بستان رود هرگونه نشر مطالب را فقط با مجوز کتبی از مراجع مربوطه انجام می دهد.

کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مشتریان نزد شرکت بستان رود کاملا محفوظ می ماند.

شرکت بستان رود همه اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز برای انجام پروژه های مشتریان با اطلاع قبلی و فقط از ایشان دریافت می کند.